Algemene voorwaarden

Artikel 1

1.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan de intrestvoet bepaald conform de wet van 2 augustus .
1.2 Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.
1.3 Bij betaling in termijnen dient de factuur te zijn voldaan voor de sessie aanvangt.
1.4 De factuur wordt altijd verstuurd via mail.
1.5 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend binnen 10 dagen na ontvangst van betrokken factuur te gebeuren.

Artikel 2

Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.

Artikel 3

3.1 Indien de klant tijdens een workshop, cursus of coaching-traject beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de cursus of het coaching-traject verschuldigd.
3.2 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.
3.3 Dit geldt voor alles georganiseerd door Tools4yourTalent.

Artikel 4

De overeenkomst komt tot stand na opdrachtbevestiging van Tools4yourTalent per email of enige andere geschreven communicatievorm.

Artikel 5

5.1 Coaching: Annuleert de klant een coaching-sessie minder dan 48u op voorhand, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze te betalen.
5.2 Workshop/dag – event: Bij annulatie tot 7 kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
5.3 Cursus: Bij annulatie tot een 7 kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
5.4 Online workshops/cursussen/programma’s: Bij  annulatie tot een 7 kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.

​​Artikel 6

Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus, workshop of coachsessie.

Artikel 7

Bij annulatie door CatherineHoogmartens/Tools4yourTalent wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een workshop kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht. Ook individuele sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht verzet worden. Er is geen recht op schadevergoeding.

Artikel 8

8.1 Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…) voor om deze cursus/workshop/coaching te mogen volgen.
8.2 Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.
8.3 CatherineHoogmartens/Tools4yourTalent heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een cursus/workshop/ personal coaching te weigeren.

Artikel 9

De aansprakelijkheid van CatherineHoogmartens/Tools4yourTalent is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

Artikel 10

10.1 De cursussen/workshops/personal coachings gegeven door CatherineHoogmartens/Tools4yourTalent zijn geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische of medische hulp.
10.2 Alle coachtrajecten, workshops en cursussen zijn bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling. Coaching is niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.
10.3 CatherineHoogmartens is gecertifieerd stress- en burnoutcoach en gecertifieerd Lumina Practitioner. De klant wordt steeds door haar persoonlijk begeleid.

Artikel 11

11.1 De klant bevestigt uitdrukkelijk toestemming gegeven te hebben aan Tools4yourTalent om haar gegevens bij te houden met het oog op klantenbeheer. De persoonsgegevens zijn beperkt tot wat noodzakelijk is voor dat doeleinde. Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor commerciële doeleinden.
11.2 De klant heeft recht op informatie en toegang tot die persoonsgegevens en het recht op verbetering én verwijdering van de gegevens. De klant heeft tevens recht om bezwaar te uiten tegen direct marketingpraktijken, geautomatiseerde besluitvorming en profilering. De klant kan te allen tijde zijn persoonsgegevens in elektronische vorm opvragen.

Artikel 12

12.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Limburg/Antwerpen(afdeling Hasselt) bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
12.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Catherine Hoogmartens / Tools4yourTalent.